o fundacji

              Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2008 roku. Od tego czasu z powodzeniem realizujemy założone wtedy cele statutowe, z których najważniejsze to:

 • Podnoszenie kwalifikacji osób w celu przystosowania do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy;
 • Wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych oraz pozostających bez pracy;
 • Wspieranie kształcenia ustawicznego i pozaszkolnego;
 • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, zdegradowanych części miast, obszarów poprzemysłowych, a także powojskowych;
 • Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
 • Wspieranie rozwoju turystyki;
 • Wspieranie ochrony środowiska;
 • Promocja zdrowej żywności;
 • Wspieranie rozwoju kulturalnego regionu;
 • Wspieranie dialogu między kulturowego i tolerancji;
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • Wspieranie demokracji lokalnej i dostarczanie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu lokalnego;
 • Wspieranie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi oraz uczestnictwa w życiu demokratycznym i publicznym;
 • Promocja integracji europejskiej oraz dostarczanie informacji o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Wspieranie aktywnej roli kobiet na rynku pracy oraz w społeczeństwie.
 • Wspieranie aktywności fizycznej i sportu.
 • Rozwój potencjału sektora pozarządowego

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i doradczej,
 • organizowanie, koordynowanie, prowadzenie programów badawczych oraz działalność ekspercką
 • współpracę z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi oraz środkami masowego przekazu
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji
 • organizowanie staży, wolontariatu i wymian młodzieży

               Głównym założeniem fundacji jest realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których obejmujemy wsparciem osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe (tzw. NGO-sy) oferując im specjalistyczne szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

               Dotychczas zrealizowaliśmy z powodzeniem ponad 30 projektów, w których objęliśmy wsparciem klika tysięcy Beneficjentów. W ramach realizowanych przez nas projektów, uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, księgowości, marketingu i PR, zarządzania organizacją i współpracy z biznesem oraz otrzymali dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.